Yarg覺 Paketi TBMM Adalet alt komisyonundan ge癟ti


23.10.2014 - 20:04

Kamuoyunda Yarg覺 Paketi olarak bilinen ve soruturma usullerinde deiiklikler, hakim ve savc覺 羹cretlerinde iyiletirmeler gibi d羹zenlemeler 繹ng繹ren kanun teklifi, yap覺lan baz覺 deiikliklerle beraber, TBMM Adalet alt komisyonundan ge癟ti.

ANKARA- TBMM Adalet Alt Komisyonu, Hakimler ve Savc覺lar Kanunu ile Baz覺 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun Teklifi üzerindeki görümelerini tamamlad覺.

Teklifin bugün görüülen k覺sm覺nda, kamuoyunda da tart覺ma yaratan baz覺 maddeler geri çekildi, baz覺 maddelerde deiiklie gidildi.


Soruturma usullerinde deiiklikler öngören yarg覺 paketinden, devletin güvenlii ve anayasal düzene kar覺 suçlarda,  gizli soruturmac覺 görevlendirilmesi,  Kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak tehdit suçu ilemesi halinde ceza art覺r覺m覺n覺  öngören maddeler geri çekildi, dinleme karar覺nda  da  devletin güvenliine kar覺 ilenen suçlar覺n kapsam覺  daralt覺ld覺.


Bir kiiyi malvarl覺覺 itibariyle büyük zarara urataca覺ndan bahisle tehdit eden kiinin, madurun ikayeti olmaks覺z覺n 6 aydan 2 y覺la kadar hapis cezas覺na çarpt覺r覺lmas覺n覺, tehdit suçunun kamu görevlisinin görevi nedeniyle ve nüfuzunu kötüye kullanmas覺 suretiyle ilenmesi halinde de verilecek cezan覺n 2 y覺ldan 5 y覺la kadar olmas覺n覺 öngören düzenleme ise, tekliften geri çekildi.


Devletin güvenliine, anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine kar覺 ilenen suçlarda gizli soruturmac覺 görevlendirilmesini, örgüt faaliyeti çerçevesinde ilenen suçlarda Cumhuriyet savc覺s覺n覺n soruturman覺n yap覺ld覺覺 yer sulh ceza hakiminden de karar alabilmesini düzenleyen maddeler de tekliften ç覺kar覺ld覺.


Teknik takipler yap覺labilecek


襤letiimin tespiti, dinlenmesi ve kayda al覺nmas覺yla teknik araçlarla izlemede katalog suçlar覺n kapsam覺n覺 genileten teklifte, alt komisyondaki görümeler sonras覺 tekrar k覺s覺tlamaya gidildi. Buna göre Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde tan覺mlanan "Devletin birliini ve ülke bütünlüünü bozmak" suçundan teknik takip yap覺labilecek.

Adli y覺l aç覺l覺 töreni kald覺r覺l覺yor

Anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine kar覺 suçlarda teknik takip yap覺lmas覺na ve malvarl覺覺na el konulmas覺na imkan veren düzenlemeler ise benimsendi.
Makul üphe halinde üst ve yer aramas覺, avukatlar覺n soruturma dosyalar覺na eriiminin k覺s覺tlanmas覺, adli y覺l aç覺l覺 töreninin kald覺r覺lmas覺na ilikin düzenlemeler alt komisyondan aynen geçti.      (襤LKHA)