Memur-Sen taleplerini Bakan elik'e iletti


22.10.2014 - 15:27

Memur-Sen, bata akademik zamm覺n kapsam覺 ve miktar覺 olmak 羹zere kamu g繹revlilerinin sorunlar覺n覺 al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakan覺 Faruk elik'e iletti.

HABER MRK - Memur-Sen, Çal覺ma ve Sosyal Güvenlik Bakan覺 Faruk Çelik'le görütü. Görümede Memur-Sen Genel Bakan覺 Ahmet Gündodu, bata akademik zamm覺n kapsam覺 ile miktar覺 olmak üzere kamu görevlilerinin sorunlar覺n覺 ve taleplerini iletti.


“Akademik zamda kapsam geniletilmeli, tutar art覺r覺lmal覺”
Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklar覺n覺n gelitirme, art覺rma ve koruma konusunda yap覺lan görümede Memur-Sen'in talepleri konuuldu. Gündodu, "Akademik Zam" kapsam覺na uzman, çevirici ve eitim-öretim planlamac覺lar覺n覺n da  dahil edilerek, adaletsizliin giderilmesini istedi.

 

Gündodu, "TBMM'ye sunulan tasar覺 toplu sözlemenin bir parças覺d覺r. Toplu sözlemede var覺lan uzlama ve Kamu Personel Dan覺ma Kurulu'nda yürütülen çal覺ma sonucunda akademik zamm覺n gerçeklemesi yolunda önemli bir ad覺m at覺ld覺. Bununla birlikte akademik zamdan yararlanacaklar kapsam覺nda say覺lar覺 3 bin 500'e ulaan uzman, çevirici ve eitim-öretim planlamac覺lar覺n覺n bulunmamas覺 büyük bir eksikliktir. Bu eksikliin TBMM sürecinde giderilmesini istiyoruz. Akademik faaliyetin bir bütün olduu unutulmaks覺z覺n kapsam geniletilmelidir. Bunun yan覺nda akademik zam tutar覺n覺n da Konfederasyonumuz ve Eitim-Bir-Sen taraf覺ndan talep edilen tutar kadar olmas覺, akademik personelin maduriyetini giderecektir. Bu kapsamda akademik zamm覺n miktar覺 da art覺r覺lmal覺d覺r" dedi.

 

Görümede, sorunlar覺n çözüme kavuturulmas覺 için Bakanl覺覺n harekete geçmesi istendi. Bu balamda Memur-Sen taraf覺ndan Bakanlar Kurulu bata olmak üzere TBMM'ye sunulacak çal覺malar覺n ön raporu da Gündodu taraf覺ndan Bakan Çelik'e sunuldu.

 

Çal覺ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl覺覺’nda yap覺lan görümede Memur-Sen Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Mehmet Emin Esen haz覺r bulundu.

 

Söz konusu raporda yer alan talepler ise u ekilde s覺raland覺:

- Disiplin Cezalar覺n覺n Affedilmesi,

 

- Emekli ikramiyesinde 30 y覺ll覺k süre s覺n覺r覺n覺n kald覺r覺lmas覺,

 

- Fazla mesai ücretine yönelik maduriyetlerin giderilmesi,

 

- 4/C kapsam覺nda istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi,

 

- 2005 y覺l覺ndan sonra göreve balayan memurlara 1 derece verilmesi,

 

- Yüksek öretim mezunu içilerin memur kadrosuna geçirilmesi,

 

- Yard覺mc覺 hizmetler s覺n覺f覺na ek gösterge verilmesi,

 

- Y覺ll覺k izinlerin i günü esas覺na göre düzenlenmesi,

 

- K襤T sözlemeli personelin y覺ll覺k izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi,

 

- Özel sektörde geçen (içilikte) hizmet sürelerinin tamam覺n覺n kazan覺lm覺 hak ayl覺覺nda deerlendirilmesi,

 

- Kad覺n istihdam覺n覺n art覺r覺lmas覺na yönelik konu bal覺klar覺

a. Anal覺k izninin 18 haftaya ç覺kar覺lmas覺,

b. Üçüncü çocua asgari geçim indiriminin yüzde 100 uygulanmas覺 (mevcut durumda 4 çocua uygulan覺yor)

c. Süt izni süresinin uzat覺lmas覺 ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyas覺 verilmemesi,

d. Evlilik yard覺m覺 verilmesi,

 

- Misafir sanatç覺lar覺n i güvencesinin salanmas覺,

 

- K襤T’lerde ücret sisteminin deerlendirilmesi, temel ücret gruplar覺n覺n say覺lar覺n覺n azalt覺lmas覺 ve kurumlar aras覺 ücret dengesizliinin giderilmesi,

 

- Kadroya geçirilen sözlemeli personele getirilen 5 y覺ll覺k kurumlar aras覺 nakil yasa覺n覺n e durumu ve sal覺k mazereti yönünden deerlendirilmesi,

 

- GATA sal覺k personeline sal覺k hizmetleri tazminat覺 verilmesi,

 

- Yurtd覺覺 4/B statüsündeki sözlemeli personelin kadroya al覺nmas覺 ve aile yard覺m覺ndan faydaland覺r覺lmas覺,

 

- Emekli kamu görevlilerine aile yard覺m覺 verilmesi,

 

- Fazla çal覺malar覺n geçici olmas覺 halinde ücret veya izinle kar覺lanmas覺, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam art覺覺 yoluna gidilmesi,

 

- Merkez tekilatlara servis hizmeti sunulmas覺,

 

- Sal覺k çal覺anlar覺na y覺pranma pay覺 verilmesine yönelik yasal düzenlemenin bir an önce gerçekletirilmesi,

 

- Lisans tamamlama hakk覺 verilmesi,

 

- Ek ödemelerin emeklilie yans覺t覺lmas覺,

 

- Vekil ebe hemireler, kamu personeli olmayan aile sal覺覺 merkezi çal覺anlara kadro verilmesi,

 

- Görevde yükselme s覺nav覺n覺 kazanmas覺na kar覺n atamalar覺 yap覺lmayan 2351 VHK襤 uzman覺na kadro verilmesi. (襤LKHA)